Bazar ertesi, 22/Июля/2019, 12:39
Приветствую Вас Qonaq | RSS
Bu günün mövzuları
Onliine olanlar
Statistika
Flag Counter
Daxil ol

Unutma!
Sorğu
Кто вы
Cemi cavab: 82
Videolar

اللهEdrikna Ya Mehdi (e.f)!الله

Qəlb təmiz olarsa dildən gözəl sözlər çıxar. Hz Əli (ə.s) ............... Mövzulara rəy yazmağı unutmayın ............
Главная » 2013 » Sentyabr » 30 » NÜDBƏ DUASI
11:28
NÜDBƏ DUASI

NÜDBƏ DUASI 

Bu duanı Fitir,Qurban və Qədir-Xum bayramlarında, həmçinin cümə günləri oxumaq müstəhəbbidir 

Bismillahir–rəhmanir–rəhim 

    Həmd yalnız aləmlərin Rəbbi olan Allaha məxsusdur. Allahın 
salavat və salamı seyyidimiz, ağamız, Allahın Peyğəmbəri Mühəmmədə və 
onun övladlarına olsun. Ilahi,Sənin övliyaların barədə cərəyan edən 
hadisələr barədə Sənə həmd olsun Elə övliyalar ki, onları Özün və dinin 
üçün xalisləşdirmisən. Çünki, onlara Öz yanında olan əbədi ne”mətlər 
bəxşiş etmisən ki, o ne”mətlər əbədidir. Heç vaxt zail olub aradan 
getməz, məhv olmaz. (bu ne”mətləri) bu alçaq təbiətli dünyanın, onun 
bər-bəzəkli zər-zivərli dərəcələrində zöhdü onlar üçün şərt etdikdən, 
onların da bu şərti qəbul edib öz əhdlərinə vəfalı olduqlarını 
bildikdən sonra (əta etdin) və onları (Öz dərganhna) qəbul və müqərrəb 
etdin .Yüksək zikri, aşkar sənanı onlar üçün təqdim etdin, onlara 
məlaikə nazil edib Öz vəhyinlə onları əzizlədi, Öz elminlə onlara 
yardım (əta) etdin, onları Özünə doğru şəfatəçi, razılığına çatmaq üçün 
vasitə qərar verdin. Sonra onların bə”zilərini (Həzrəti Adəmin) 
Cənnətdən çıxarana qədər orada məskunlaşdırdır. Bə”zilərini isə 
(Həzrəti Nuhu) Öz nicat gəminə mindirib onu və onunla birlikdə iman 
gətirənləri Öz rəhmətinlə həlak olmadan nicat verdin. Bə”zilərin isə 
Özün üçün xəlil (dost) seçdin, o da Səndən sonrakı ümmətlər içrə sadiq 
dil, istədi. Səndə onun istəyini qəbul etdin və onları uca məqamlı 
etdin Bə”ziləri(həzrəti Musa) ilə ağac vasitəsi ilə danışdın və onun 
üçün qardaşından (Harundan) arxa, kömək və vəzir qərar verdin; 
            
Bəzilərini isə (həzrəti Isa) atasız olaraq dünyaya gətirdin və ona 
aşkar mö”cüzələr əta edib Ruhul qüdüsla onu tə”yid etdin. 
Bunların 
hər biri üçün şəriət yol müəyyən etdin. Onlar üçün canişinlər seçdin 
ki, hər biri digərindən sonra, müəyyən müddətdə dini hifz etdilər. 
Sənin dinini bərqərar edənlər dirçəldənlər Sənin bəndələrinə höccət və 
dəlil olsunlar ki, haqq Öz qərargahından məhv olub aradan getməsin və 
nəticədə batil əhli haqq əhlinə qələbə çalmasın.Həmçinin bir kəs 
deməsin ki, "Ey Rəbbimiz, əgər Sən bizə (Ilahi əzabdan) qorxudan bir 
rəsul göndərib (onları) hidayətçi, əlamət qərar versəydin biz də zəlil 
və xar olmamış, işimizi Sənin həbibin və nəcib bəndən Mühəmməd (s) 
çatmamış Sənin mö”cüzələrinə tabe olardıq”-deməsin,və o,(həzrəti 
Mühəmməd)Sənin seçdiyin kimi, xəlq etdiklərinin ağası, seçdiyin 
bəndələrin seçilmişi, onların əfzəli, e”timad etdiyin bəndələrin ən 
kəramətlisi, oldu.Sən onu Öz peyğəmbərlərindən öncəyə keçirtdin, Öz 
bəndələrindən olan səqəleynə (cinlərə və insanlara) peyğəmbər seçdin, 
Öz məğrib və məşriqlərini onun ayaqları altından keçirtdin,. Büraqı 
onun üçün müsəxxər(ram) etdin, onun ruhunu Öz asimanına doğru pərvaz 
etdirdin, Xilqətin vaxtı qurtarana kimi olmuş və olacaq hər bir şeyin 
elmini onda əmanət verdin Sonra (düşmənlərinin mö”minlərdən qorxması 
ilə) onu nüsrətə yetindin, onu Cəbrəil, Mikail və əlaməti olan 
mələklərinlə əhatə etdin ona və”də verdin ki, onun dinini müşriklərin 
xoşlmadıqlarına baxmayaraq bütün dinlərə qalib edəsən, və bu iş onu 
sadiq bir nazil olan kimi geri qaytardıqdan sonra oldu. və 
oranı(qayıtdığı evi ) o və onlar üçün ilk beyt qərar verdik ki, 
"Camattın ibadəti üçün qoyulan ilk ev o evdir ki, Bəkkədədir, bərəkətli 
olub aləmlər üçün hidayətdir, onda aydın 
nişanələr–Ibrahim(əleyhissalam)-ın məqamı vardır. Hər kəs oraya daxil 
olasa, əmin-amanlıqda olar” ("Ali Imran” surəsi, 96) və Əhli-Beyt(ə) 
barəsində buyurdun:"Allahın iradəsi bu olmuşdur ki, yalnız Siz 
Əhli-beytdən hər növ çirkinliyi, aludəliyi aradan aparıb Sizi 
pak-pakizə qərar versin” (Əhzab-53) 
             Sonra Mühəmməd 
(s)-ın muzdunu onlara aşkar məhəbbət qərar verdin və buyrdun ki, "(Ya 
Mühəmməd) xalqa De: Mən bu risalət müqabilində sizdən, Əhli-beytimə 
aşkar məhəbbət bəsləməkdən savayı bir muzd istəmirəm” 
              
Həmçinin buyurdun ki, "Bu iş müqabilində sizdən bir şey istəyirəmsə, o, 
sizin xeyrinizədir” və buyurdun ki: "bu iş müqabilində sizdən bir haq, 
muzd istəmirəm” 
             Öz Rəbbinə doğru yolu seçmək 
istəyənlərdən başqa yalnız onlar (imamlar) Sənə doğru yol, Sənin 
razılığna doğru bir məsləkdirlər. 
Elə ki, onun ömrü sona çatdı 
(Qədir Xumad) öz vəlisi Əliyyibni ƏbiTalib (əleyhissalam)-ı ayağa 
qaldırıb (Allahın əmri ilə) hidayətçi etdi, Çünki o (Peyğəmbər) Ilahi 
əzabdan qorxdudan idi və hər bir qövm üçün də bir hidayətçi olmalıdır. 
Camaat Peyğəmbər(s)in ətrafını tutmuş halda buyurdu: "Mən hər kimin 
mövlası və ixtiyar sahibiyəmsə, Əli də onun mövlası və ixtiyar 
sahibidir. Ilahi, onu sevəni sev, ona kömək edənlərə kömək et! Onu xar 
etmək istəyənləri xar et!, sSonra buyuru: "Mən hər kəsin 
peyğəmbəriyəmsə, Əli də onun əmirdir” və buyuru: "Mən və Əli vahid bir 
şəcərədənik, sair şəxslər isə müxtəlif şəcərələrdəndir.” Peyğəmbər(s) 
özünü Musaya, Əlini isə onun vəziri və canişini olan Haruna bənzədib 
buyurdu: "Sənin mənimlə olan münasibətin Harunun Musa ilə olan 
münasibəti kimidir; bu fərqlə ki, məndən sonra heç bir peyğəmbər 
yoxdur” və öz qızını ona ərə verdi, elə bir xanım ki, hər iki aləm 
qadınlarının seyyidəsidir və (Peyğəmbər)öz məscidinə aid olan işləri 
onun üçün də halal etdi, onun qapısından başqa (məsçidə açılan) bütün 
qapıları bağladı, sonra öz elm və hikmətini ona əmanət verib buyurur: 
"Mən elmin şəhəri, Əli isə o şəhərin və darvazasıdır, hər kəs o şəhəri 
və hikməti istəsə, gərək onun qapısından gəlsin”, sonra buyurdu "Ya 
Əli, Sən mənim qardaşım, canişinim və varisimsən, ətin mənim ətimdən, 
qanın mənim qanımdandır. Sənin barışıq etməyin mənim barışıq etməyim, 
müharibən mənim müharibəmdir. Iman, mənim ət-qanıma qarışdığı kimi, 
sənin ət-qanınla da qarışıb. Qiyamət günü "Kövsər” hovuzu kənarında 
canişinimsən Sən mənim borclarımı rəva qılıb,vədələrimə vəfa edəcəksən” 
Səni şiələrin cənnətdə, mənim dövrəmdə nurdan olan minbərlər üstə, 
üzləri ağ olacaq Onlar mənim qonşularımdır. Ya Əli! Sən olamasaydın, 
məndən sonra mö”minlər(münafiqlərdən) seçilməzdi” Əli (əleyhissalam) 
peyğəmbərdən sonra azğınçılıqdan çıxmaq üçün hidayət məş”əli, korluq 
üçün bir nur, Allahın mətin rabitə ipi, Onun düzgün yolu oldu. 
           
Rəsuli Əkrəm(s)-ə qohumluq cəhətindən bir kəs ondan (Həzrəti 
Əlidən)qabağa keçə bilmədi və həmçinin heç kəs ondan qabaq islamı qəbul 
etmədi, heç kəs fəzilətlərindən hər hansı birində ona çata bilmədi. 
Müntəzəm olaraq Rəsuli Əkrəmin(s) qədəm qoyduğu yerə qədəm qoyurdu. 
            
Qur”an tə”vili əsasında cihad edirdi. Allah yolunda(çalışanda) məzəmmət 
edənlərin məzəmmətləri ona tə”sir etmirdi, Allah yolunda ərəblərin 
dilavər pərhləvanlarını təkləyib öldürür, ərəb quldurlarını 
tuturdu.Nəticədə Bədr,Xeybər, Hüneyn və s, müharibələrdən o həzrətə 
qarşı kin-küdurətlər qalmışdı. Nəhayətdə ona qarşı düşmənçilikdə əlbir 
olub onun əleyhinə qiyam etdilər, Həzrət Nakisinlərlə, (Cəməl 
döyüşündə), Mariqinlərlə (dindən çıxanlarla) və Qasitinlərlə (Siffeyn 
döyüşündə) müharibə edib onları qətlə yetirdi. 
           Elə ki, 
ömrü sona çatdı və ilk bədbəxtə tabe olan axırıncı bədbəxt (Ibni 
Mülcəm) onu şəhadətə yetirdi. Rəsuli Əkrəm(s)-in fərmanları 
yol,göstərənlərin birinin digərindən sonra gəlməsi ilə yerinə 
yetirilməmiş qaldı.Onun haqqına riayət edən az qrup insanlardan savayı 
bütün islam ümməti də ona qarşı amansız düşmənliyə qalxıb onun nəslini 
kəsmək üçün övladlarını sürgün etmək üçün cəm oldular və bu işə israr 
etdilər. Öldürülənlər öldürüldü, əsir edilənlər əsir edildi, sürgün 
edilənlər sürgün edildi və Allahın qəzavu-qədəri onlar üçün gözəl savab 
ümidi olan qaydada ötüb keçdi. Çünki Allah, yeri Öz bəndələri 
içərisində istədiyi şəxslərə irs verir. Gözəl aqibət isə müttəqlilər 
üçündür. Hər bir eyb və nöqsandan pakdır Bizim Rəbbimiz, şübhəsiz ki, 
Onun və”dləri hökmən yerinə yetiriləcək və Allah heç vaxt Öz vədəsinin 
əksinə çıxmaz, O, Əziz (izzət,şövkət sahibi) və Həkimdir (hikmət 
sahibi) 
Həzrəti Mühəmmədin (s) pak və mə”sum Əhlibeytinə (s) gərək 
bütün ağlayanlar ağlasın, bütün ahüfəqan edənlər yalnız onların halına 
ahü-fəğan etsinlər. Yalnız onlar kimilərə gərək gözlər yaş axıtsın, 
bütün şivən edənlər şivən etsin, bütün nalə edənlər nalə etsinlər, 
ürəkləri yananlar onların halından ürək yanğısı kəçirsinlər.


          
Hardadır Həsən? Hardadır Hüseynin oğlanları? Salehdən sonrakı Saleh, 
Sadiqdən sonrakı Sadiq hardadır? Düz yoldan sonrakı yol hardadır? 
Yaxşı insanlardan sonrakı yaxşı insanlar hardadır? 
Nur saçan günəşlər hardadır? 
            
Nur verən aylar hardadır?Haradadır parlağ ulduzlar? Hardadır dinin 
nişanələri, elin sutunları? Hardadır Allahın yer üzündə saxladığı 
bəqiyyətullah, elə bir şəxs ki, Peyğəmbərin pak Əhlibeytindən kənarda 
deyil. 
            Hardadır zülmkarın kökünü kəsmək üçün saxlanmış 
şəxs? Hardadır əyrilikləri, nadürüstləri düzəltmək üçün intizarı 
çəkilən şəxs? Hardadır zülm və düşmənliyi məhv etmək üçün ümid olunan 
şəxs? Hardadır fərizə və sünnətləri yeniləşdirmək üçün ehtiyat edilmiş 
şəxs? Hardadır din və şəriətin əslinə qaytarmaq üçün ixtiyar verilmiş 
şəxs? Hardadır Allahın kitabı və Onun həd-hüdudunu diriltmək üçün arzu 
olunan şəxs? Hardadır din və din əhlinin nişanələrini dirildən şəxs? 
Hardadır həddini aşanların izzət və şövkətini tar-mar edən? Hardadır 
şirk və nifaqın bünövrələrini sarsıdıb məhv edən şəxs? Hardadır fisq, 
üsyan, tüğyan əhlini həlak edən şəxs? Hardadır azğınlıq və ixtilaf 
şaxələrini kəsən? Hardadır həvayi-nəfsə pərəstişin, əyriliklərin 
əsər-əlamətlərini məhv edən? Hardadır yalan, iftira zəncirlərini kəsib 
doğrayan? Hardadır təkəbbürləri, inadkarları məhv edən? Hardadır inad 
edib və zəlalətə salanların, küfr əhlinin kökünü kəsən? Hardadır Allah 
övliyalarına izzət bəxş edib düşmənlərini zəlil edən? Hardadır təqva 
kəlmələrini cəm edən? Hardadır ne”mətlərin əta olunduğu Allah qapısı? 
Hardadır Allah övliyalarının üz çevirdikləri Allah vəchi? Hardadır 
yerlə səma arasındakı əlaqə (ittisal) səbəbi? Hardadır fəth gününün 
sahibi və hidayət bayrağını yayan? Hardadır peyğəmbərlər və onların 
övladlarının intiqamını alan? Hardadır Kərbəlada qətlə yetirilənin 
qanının intiqamını alan? Hardadır o kəs ki, hər kəs ona qarşı çıxsa və 
iftira desə məğlub olar? Hardadır o müztər kəs ki, dua etdiyi halda 
qəbul olunar? Hardadır məxluqatın başçısı, yaxşılıq və təqva sahibi? 
Hardadır Müstəfa peyğəmbərin Əliyyi-Mürtəzanın, alnı açıq Xədicənin, 
Fatimeyi-Kübranın oğlu? Atam-anam və özüm sənə fəda olaq, sənə gələn 
bəlalara sipər, qoruq olaq. Ey (Allah dərgahına) müqərrəb olan 
sərvərlərin övladı! Ey (Allah yanında) kərim əziz olan nəciblərin 
övladı! (Allah tərəfindən) hidayət olunan yol göstərən rəhbərlərin 
oğlu, nəfislrini saflşdırmış (mühəzzəb) xeyirxah insanların övladı? 
Hardadır ən nəcabətli, səxavətli (kərim)lərin oğlu? Ey mütəhhər, 
pak-pakizə insanların oğlu!Ey parlaq ayların oğlu! Ey nur saçan 
çıraqların oğlu!, Ey nur saçan göy cisimlərinin oğlu! Ey nur verən 
ulduzların oğlu! Ey aşkar yolların oğlu! Ey aşkar ələmlərin oğlu? Ey 
kamil elmlərin oğlu! Ey məşhur sünnələrin oğlu! Ey rəvayət olunmuş 
nişanərplərin (ələmlərin) oğlu! Ey mövcud mö”cüzələrin oğlu! Ey məşhud 
dəlillərin oğlu!Ey sirati-müstəqimin (düzgün yolun) oğlu! Ey 
nəbəil-əzim (böyük xəbər)in oğlu! Ey uca və hikmətli Allah yanında olan 
Ümmül-kitabdakı şəxsin oğlu! Ey ayə və bəyyində(dəlil)lərin oğlu! Ey 
aşkar və qalib dəlillərin oğlu! Ey aşkar və qalib bürhanların oğlu! Ey 
Allahın (xalqa) çatdırılmış höccətlərinin oğlu! Ey Allahın tamamlanmış 
ne”mətlərinin oğlu! Ey Taha və Möhkəmat ayələrinni oğlu! Ey Yasin və 
Zariyyatın oğlu! Ey Tur və Adiyatın oğlu! Ey (me”racda) Allahın 
hüzuruna iki ox məsafəsi, yaxud ondan da yaxın məsafəyə qədər 
yaxınlaşan şəxsin oğlu! Elə bir yaxınlıq ki, Əliyy (uca məqamlı) və Əla 
(ən uca məqamlı) şəxsin tərəfindən idi Kaş biləydim ki, sənin 
iqamətgahın hardadır? Yaxud hansı torpaqda və ya yerdəsən ki, ora səni 
üstünə götürmüşdür. Aya qumluq Rəzva dağındamısan? Yoxsa ayrı yerdə? 
Yaxud Zi-tuvada məskunlaşmısan? Mənə çox ağırdır ki, xalqın hamısını 
görəm, amma sən görünməyəsən və sənə mənim həzin səsim və gizli 
pıçıltım çatmasın! Mənə çox çətindir ki, mən salamat olduğum halda səni 
bəlalar (imtahanlar) əhatə etsin və mənim ahü-naləm, şikayətim sənə 
çatmasın!.Canım sənə fəda olsun, elə bir qaib şəxs ki, bizdən uzaqda 
deyildir!. Canım fəda olsun sənə ey o uzaqda olan şəxs ki, bizdən 
uzaqda deyilsən.! Canım fəda olsun sənə, sən müştaq mömin və 
mö”minələrin arzususan! Onlar səni yad edib nalə ahu-fəğan edirlər. 
Canım fəda olsun, o kəsə ki, qarşılaşılma mümkün olmayan möhkəm 
izzətlidir.!Canım sənə fəda olsun, ey o kəs ki, böyük alicənablığa 
malikdir!Əsla sözlə onunla qarşılaşmaq olmaz. Canım fəda olsun sənə, ey 
o kəs ki, köhlənməyən ne”mətlər sahibidir ki, həç nə o ne”mətlərə 
çatmaz.! Canım fəda olsun sənə ey o kəs ki, başında şərafət əmmaməsi 
var və onun tayı-bərabəri yoxdur! Nə vaxta qədər səni axtarmaqda 
sərgərdan qalacağam, ey mənim mövlam? Və nə vaxta qədər və hansı 
sözlərlə, münaciatla səni vəsv edim? Mənə çox çətindir ki, sənsiz mənə 
cavab verilsin və mənə xoş sözlər deyilsinn, mənə çox çətindir ki, mən 
səni (hicranın) üçün ağlayım, başqaları isə səni tərk etsinlər. Mənə 
çətindir ki, cərəyan edən hadisələr onlara yox, sənə baş versin. Aya 
bir köməkçi varmı, onunla ahu- naləmi ağlamağı ucaldam.? Bir ahu- nalə 
edən, fəryad qoparan varmı ki, gizlində onun ahu fəryadından qüvvə 
alam? Çöp düşən bir göz varmı ki, (qan ağlayam) o gözlərə mənim gözüm o 
çöpləri çıxartmaqda qan ağlamaqda kömək olsun? Ey Əhməd (s) in oğlu, 
görəsən sənə doğru bir yol varmı ki, səninlə görüşək? Görəsən bir sabah 
günümüz sənin gününlə birləşəcək və biz səndən bəhrələncəyikmi? Nə vaxt 
sənin içməli axar çaylarına daxil olub sirab olacağıq? Nə vaxt sənin 
güvara suyundan içəcəyik? halbuki, sədamız uzun-uzadı oldu? Nə vaxt 
olacaq ki, sübh-axşam sənin yanında olacağıq və gözlərimizin yaşı 
quruyacaq (şad olacağıq).? Nə vaxt sən bizi görəcək biz də səni 
görəcəyik? Bir halda ki, sən aşkar görünən bayrağını yer üzünün hər 
yerinə sancacaqsan? Nə vaxt biz sənin ətrafına yığışacağıq və sən 
zalımların canına qəsd edəcəksən və yer üzünü ədalətlə doldurub, öz 
düşmənlərinə xarlıq və zilləti dadızdırıb cəzalandıracaqsan? Haqqa 
təcavüz edənləri, haqq-qarşısında inadkarlıq edənləri və haqqı inkar 
edənləri həlak edəcəksən? Təkəbbürlülərin kökünü kəsəcəksən? Zalımların 
kökünü kəsəcəksən və biz də deyəcəyik ki, aləmlərin Rəbbi olan Allaha 
şükr olsun. Ilahi!, Sən girifdarçılıqları, müsbətləri aradan 
qaldıransan və yalnız Səndən kömək istəyirəm, kömək də yalnız Sənin 
yanındadır və Sən dünya və axirətin Rəbbisən! Onda لالاimtəhan 
olunmuş,bəlalara mübtəla olmuş bəndənin fəryadına çat! Ey fəryad 
edənlərin dadına çatan! Ona öz ağasını göstər!,Ey qüvvəsi şiddətli olan 
və o həzrətin səbəbi ilə o bəndəndən qəm-qüssəni, kədəri apar və ürək 
yanğısını sərinləşdir!. Ey ərşə hakim kəsilən! Ey Ona tərəf 
qayıdacağımız şəxs və Ey (arzularımızın) Ona tərəf olduğu şəxs! Ilahi, 
biz Sənin və Sənin Peyğəmbərini yad edən vəliyy və dostunu arzulayan 
bəndələrik!. Sən o vəlini bizə keşikçi və pənahgah yaratdın, onu bizdən 
olan mö”minlər üçün imam qərar verdin, belə isə, bizdən ona salam və 
təhiyyət göndər. Ey Rəbbim!,Onun səbəbi ilə bizə Öz kərimini artır, 
onun qərar tutduğu yeri bizim üçün qərar tutulan yer və iqamətgah qərar 
ver!. Onu bizə təqdim etməklə Öz ne”mətlərini tamamla, ta ki bizi Öz 
cənnətlərinə daxil edib xalis bəndələrindən olan şəhidlərlə yoldaş 
edəsən!. 
          Ilahi, Peyğəmbərə və onun Əhli-beytinə salavat 
göndər və salavat göndər Imam Zaman(ə)ın cəddi və Sənin Rəsulun 
Mühəmmədə–ən böyük ağamıza və onun (Imam Zamanın) atası (Peyğəmbərdən) 
kiçik olan ağamıza (Həzrəti Əliyə), nənəsi Siddiqeyi Kubraya–Fatimə 
binti Mühəmmədə və onun çox xeyirxah və doğruçu atalarından (sair 
mə”sum imamlardan) olan seçdiyin şəxslərə və onun özünə salavat göndər; 
Özün üçün seçdiyin şəxslərə və bəndələrindən olan xeyirxah insanlara 
salavatların ən fəzilətlisi, ən kamili, ən tamı, ən davamlısı və ən 
çoxunu onlar üçün göndər. və o həzrətə sayı üçün bir son, ardı üçün bir 
nəhayət, müddəti üçün bir yoxluq olmayan bir salavat göndər! 
Ilahi, 
onun vasitəsi ilə haqqı bərqarar edib batili məhv et! Öz övliyalarını 
onun vasitəsiilə qalib, düşmənlərini ilə zəlil və bizimilə onun 
arasında vüsal bərqarar et! Elə bir vüsal ki, bizi onun sələfləri 
(Imamlar və Pəyğəmbərlər) ilə yoldaş olmağa aparıb çıxara!. Və bizi 
onun kəmərindən yapışıb onun kölgəsində qərar tutanlardan et,! Onun 
haqlarını onun özünə qaytarmaqda bizə kömək et!. Onun itaətini etməkdən 
çətinlikdə bizə kömək et!. Onun bizdən razı olması ilə bizə minnət 
qoy!. Onun rəfət, rəhmətin, dua və xeyir bərəkətini bizə əta et, belə 
ki, biz onun səbəbinə sənin rəhmət və kamının (fövz) vüs`ətinə çataq!. 
Namazlarımızı onun xatirinə məqbul, dualarımızı onun xatirinə müstəcab 
olunmuş qərar ver! Ruzilərimizi onun xatirinə bol, firavan, 
qəm-qüssələrmizi onun xatirinə kifayət olunmuş, ehtiyaclarımızı onun 
xatirinə təmin olunmuş qərar ver!.Öz kərim vəchinlə bizə doğru nəzər 
et!, Sənə doğru yaxınlaşmaq (niyyətimizi) qəbul et! Bizə nəzər et, 
rəhmət nəzəri ilə, belə ki, O rəhmət səbəbi ilə Sənin yanından gələn 
kəraməti kamil surətdə əldə edək sonra da o rəhməti Öz ehsanınla bizdən 
başqa tərəfə çevirmə! Onun cəddini (s) hovuzunda (kövsər) bizi o 
həzrətin (Imam Zamanın) canları ilə çoxlu sirab edən, canımıza nuş 
olan, zəhmətsiz su verməklə sirab et! Elə sirab et ki, ondan sonra heç 
vaxt susamayaq, ey rəhm edənlərin ən rəhimlisi!.
Категория: İstek Dualari | Просмотров: 760 | Добавил: WahHuseyn3974 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Bütün smayllar
Код *: